Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Trừu tượng trong OOP
Trong java Nếu bỏ abstract class với interface thì có còn thể hiện được được tính trừu tượng trong lập trình k ạ
 • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Teacher
tvd12 Teacher
Tính trừu tượng không thể hiện thông qua từ khóa abstract và interface. Tình trừu tượng ở đây thể hiện rằng một lớp một hàm chưa được định nghĩa sẵn phần cài đặt của nó. Còn từ khóa abstract và interface chỉ hỗ trợ để nói rằng lập trình viên cần cài đặt hàm trước khi sử dụng, nếu không có từ khóa này thì em có thể khai báo một lớp và để các hàm có nội dung rỗng hoặc ném ra exception như thế này là ok:
class Messenger {
  public void send(Message message) {
   byte[] bytes = encodeMessage(message);
   sendBytes(bytes); 
  }

 public byte[] encodeMessage(Message message) {
  throw new NotImplementedException();
 }

 public void sendBytes(byte[] bytes) {
  throw new NotImplementedException();
 }
}
 • 0
 • Reply