Avatar
1
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Validate trường dữ liệu UTF8
Chào mọi người

Em có bài toán là: validate các trường nhập dấu tiếng việt sẽ bị lỗi thì mình nên dùng cách nào để biết được người dùng nhập tiếng việt ạ

Em cảm ơn

  • Answer
java validate
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Teacher
tvd12 Teacher
Em sử dụng regex này xem sao: [0-9a-zA-Z]+

Ví dụ:

System.out.println("Dung".matches("[0-9a-zA-Z]+")); // true
System.out.println("Dũng".matches("[0-9a-zA-Z]+")); // false
  • 0
  • Reply
System.out.println("Dung".matches("[0-9a-zA-Z]+"));// true trường hợp này chr check được 1 từ anh à từ 2 từ sẽ false System.out.println("Dung nam".matches("[0-9a-zA-Z]+")); // false  –  Thân Nam 1661472834000
Vậy em dùng pattern này em ạ: System.out.println("Dung Name".matches("[0-9a-zA-Z\\s]+")); // true  –  tvd12 1661503874000
Anh ơi trường hợp mà mình xuất File mà bị lỗi Font thì mình sử lí ra sao vậy ạ  –  Thân Nam 1661725019000