Avatar
0
Thân Nam Teacher
Thân Nam Teacher
Xác thực oauth2 trong spring 3.1.x và spring security 6.1.x
Em chào anh trong quá trình chuyển spring 2.4.x lên 3.1.x phần xác thực oauth2 trong dự án em gặp vấn đề
 • Spring 3.1.x không còn hỗ trợ WebSecurityConfigurerAdapter Lib spring-security-oauth2-autoconfigure

em chuyển sang các thư viện thay thế

	spring-boot-starter-oauth2-resource-server 3.1.4
	spring-boot-starter-oauth2-client 3.1.4
	spring-security-oauth2-authorization-server 1.1.3

và cấu hình

	spring.security.oauth2.client.registration.sales.authorization-grant-type=password,authorization_code
	spring.security.oauth2.client.registration.sales.client-id=sales
	spring.security.oauth2.client.registration.sales.client-secret=password
	spring.security.oauth2.client.registration.sales.scope[0]=user_info
	spring.security.oauth2.client.provider.sales.authorization-uri=http://port:8668/sso-server/oauth/check_token

nhưng có vẻ không hoạt động

làm sao để cấu hình lại phần oauth2 ạ

code config ban đầu

 @Configuration
 @EnableResourceServer 
@EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true) 
public class ResourceServer extends ResourceServerConfigurerAdapter {   

@Value("${oauth2.token-endpoint-url}")   
private String tokenEndpointUrl;   

@Value("${oauth2.client-id}")   
private String clientId;   

@Value("${oauth2.client-secret}")   
private String clientSecret;   

@Bean  
 public RemoteTokenServices tokenServices() throws KeyStoreException, NoSuchAlgorithmException, KeyManagementException {     
RemoteTokenServices tokenServices = new RemoteTokenServices();     tokenServices.setCheckTokenEndpointUrl(tokenEndpointUrl);     
tokenServices.setClientId(clientId);    
 tokenServices.setClientSecret(clientSecret);     
return tokenServices;   }   

 @Override   public void configure(HttpSecurity http) throws Exception {    
 http.cors().and()        
 .requestMatchers().antMatchers("/api/**").and().authorizeRequests().anyRequest().authenticated();  
 } }
 • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
monkey Teacher
monkey Teacher
Có vẻ như RemoteTokenServices đã bị xóa bỏ, em có thể tham khảo tài liệu của spring security 6 tại đây nhé.
 • 0
 • Reply