Java Dev
2 questions
0 answers
Avatar
0
Java Dev Beginner
Java Dev Beginner
Cấu hình thời gian của session trong spring
Em code web spring + thymleaf sử dụng HttpServletRequest,HttpServletResponse để truyển dữ liệu giữa các màn trong quá trình chuyển dữ liệu session bị hết thời gian và không lấy được gí trị của biến đã set,<p> em kiểm tra thì time session đã set là 1h, có thể là trong quá trình ridrect các trang rquest tiếp theo là request mới nên mất session của request cũ không ạ em cảm ơn </p>
Answer
Avatar
1
Java Dev Beginner
Java Dev Beginner
Java: kiểm tra ảnh trước khi lưu trữ
Em chào mọi người, em có bài toán kiểm tra(validate) ảnh người dùng lưu xuống database <p> ví dụ ảnh sạng sex, khiêu dâm thì false. </p> <p> </p> <p> Em sử dụng java (Spring boot) thì cách nào để kiểm tra được trường hợp trên không ạ </p> <p> Em cảm ơn! </p>
Answer