Thưởng Đặng Văn
1 questions
1 answers
Avatar
1
Thưởng Đặng Văn Beginner
Multiple tenant multiple database .net core
Hi mọi người! <p> </p> <p> Em đang học thiết kế ứng dụng mô hình SaaS Applications. Em muốn làm mô hình dạng mỗi shop sẽ là 1 database riêng biết. Em cũng mới chuyển qua .net core nên có 1 số câu hỏi như sau mong mọi người giúp: </p> <ol> <li>Khi nhiều shop thì cách mình định danh shop đó như thế nào ạ?</li> <li>Khi mà làm mô hình thế thì cần tìm hiểu thê
Answer