Avatar
0
Cường Nguyễn Hữu Beginner
run docker-compose.yml với https cho bitnami/minio
file docker-compose.yml em cấu hình như bên dưới

khi run xong thì chỉ truy cập được http

làm cách nào để truy cập https được ạ

version: "3"

networks:

my_network:

driver: bridge

services:

minio-0:

container_name: minio-0

image: "bitnami/minio:latest"

networks:

 • my_network

restart: always

ports:

 • 9000:9000
 • 9001:9001

volumes:

 • C:docker-nledataminio-0:/bitnami/minio/data

environment:

 • MINIO_ROOT_USER=user
 • MINIO_ROOT_PASSWORD=password
 • MINIO_HTTPS_ENABLE=true
 • MINIO_CERT_FILE=C:docker-nlecertscertificate.crt
 • MINIO_KEY_FILE=C:docker-nlecertsprivate.key
 • MINIO_CA_CERT_FILE=C:docker-nlecertsca_bundle.crt
 • Answer
Remain: 5
1 Answer
Avatar
tvd12 Beginner
tvd12 Beginner
Em truy cập qua domain bằng http cũng không được?
 • 0
 • Reply
ban đầu em chạy http được ạ, sau đó em muốn chuyển sang https nhưng không được

MINIO_HTTPS_ENABLE=true

MINIO_CERT_FILE=C:docker-nlecertscertificate.crt

MINIO_KEY_FILE=C:docker-nlecertsprivate.key

MINIO_CA_CERT_FILE=C:docker-nlecertsca_bundle.crt

 –  Cường Nguyễn Hữu 1719658196000