Tran Duy Tung
2 questions
0 answers
Avatar
0
Tran Duy Tung Beginner
Tran Duy Tung Beginner
Lưu dữ liệu từ Activemq vào Elasticsearch
Em chào anh.<p> Em đang có 1 task lấy data từ Activemq đã đưọc đọc và lưu vào Elasticsearch. Tuy nhiên em chưa có hướng để làm phần này. Anh có thể giúp em được không ạ. </p> <p> Em cảm ơn ạ </p>
Answer
Avatar
0
Tran Duy Tung Beginner
Tran Duy Tung Beginner
Convert từ String sang objectId MongoDB
Em chào anh.<p> Em đang dùng Lookup trong MongoTemplate để join 2 collection như sau: </p> <p> public List<UserWithDepartment> findUsersWithDepartments() { </p> <p> ProjectionOperation projectionOperation = Aggregation.project() </p> <p> .and(ConvertOperators.valueOf("userId").convertToObjectId()).as("userId"); </p> <p> Aggregation aggregation = Aggregation.newAggregation( </p> <p> projectionOperation, </p> <p> Aggregation.lookup(departmentCollectionName, "_id","userId","departments") </p> <p> ); </p> <p> AggregationResults<UserWithDepartment> results = mongoTemplate.aggregate( </p> <p> aggregation, userCollectionName, UserWithDepartment.class); </p> <p> return results.getMappedResults(); </p> <p> } </p> <p> Vấn đề của em là "_id" kiểu dữ liệu objectId còn "userId" kiểu dữ liệu String vì vậy em cần convert về 1 kiểu dữ liệu nhưng đang gặp lỗi này: Unrecognized expression '$toObjectId' </p> <p> Anh đã gặp lỗi này chưa và cách khắc phục là gì ạ. </p> <p> Em cảm ơn ạ </p>
Answer